خبرآمد
چهارشنبه 22 فروردین

روز: 2 خرداد 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آب و هوای کلیبر

هشدار جوی

سطح هشدار:زرد(آگاهی)توصیف سامانه موردانتظار:فعالیت سامانه ناپایدارزمان شروع:بعدازظهرسه شنبه نوع مخاطره:-بارش باران به صورت رگبار و رعد و برق-وزش باد گاهی

ادامه خبر »