خبرآمد اخبار کلیبر خبر آمد
جمعه 4 اسفند

روز: 9 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تشکیل دو تیپ نظامی در منطقه کردستان با بودجه دولت مرکزی این کشور به منظور حفاظت از مرز مشترک با ایران خبر داد.

«سکفان سندی» معاون کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، روز دوشنبه، از تشکیل دو تیپ نظامی جدید برای حفاظت از

ادامه خبر »